Preferred language: English

Columbia Slough Watershed Council

Menu
Vietnamese Paddle

Vietnamese Paddle

Friday March 22, 5:30pm - 7:30pm

We are hosting a Vietnamese community paddle on the Columbia Slough on March 22nd, 2019. The event will include a 1-hour paddle with a Vietnamese translator and bimaran captain, who will introduce our organization and provide information about the slough. With focused community paddles, CSWC hopes to deepen our relationship with the diverse communities within our watershed. Please contact us if you would like to co-host a community paddle with us.

REGISTER BY EMAILING ANDY DAM

at h.phuc0512@gmail.com.

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi chèo xuồng ở lưu vực sông Columbia vào ngày 22 tháng 3. Sự kiện sẽ bao gồm 1 tiếng chèo xuồng với thông dịch viên và thuyền trưởng. Thông qua sự kiện này, chúng tôi hy vọng có thể giới thiệu nhiều hơn về tổ chức của chúng tôi và tạo dựng mội quan hệ với cộng đồng người Việt ở Portland.

Event Details

Location

Whitaker Ponds
7040 NE 47th Ave.
Portland, OR 97218